(+95) 1 368-364-0

ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း

ငွေစုဆောင်းလိုသူများအတွက် သင့်လျော်သောစာရင်း အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး စာရင်းရှင်စာရင်းနှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ လဆန်း၅ရက်မှ လကုန်အထိ အနိမ့်ဆုံးကျန်ရှိငွေ အပေါ် အတိုးနှုန်း တစ်နှစ်လျှင် (၆.၅%) ဖြင့် အတိုးတွက်ပြီး (၃)လ တစ်ကြိမ် အတိုးကို အလိုအလျောက် ထည့်ပေးပါသည်။ တစ်ပတ်လျှင် ငွေပမာဏ ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ ငွေထုတ်၍ရပါသည်။

ကနဦးစာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
စာရင်းတွင်ထားရှိရမည့်အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေ ၁၀၀၀ ကျပ်

မြန်နှုန်းမြင့်အပ်ငွေစာရင်း

ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေစာရင်း အမျိုးအစားကဲ့သို့ ငွေစုဆောင်းလိုသူများအတွက် သင့်လျော်သောစာရင်း အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး စာရင်းရှင်စာရင်းနှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ လဆန်း၅ရက်မှ လကုန်အထိ အနိမ့်ဆုံးကျန်ရှိငွေ (၅)သိန်းနှင့်အထက်ဖြစ်ပါက အတိုးနှုန်း တစ်နှစ်လျှင် (၆.၅%) ဖြင့် အတိုးခံစားနိုင်ပြီး၊ အနိမ့်ဆုံးကျန်ရှိငွေ (၅)သိန်းအောက်ဖြစ်ပါက အတိုးနှုန်း တစ်နှစ်လျှင် (၆.၅%) ဖြင့် အတိုးခံစားနိုင်ပါသည်။ (၃)လ တစ်ကြိမ် အတိုးကို အလိုအလျောက် ထည့်ပေးပါသည်။ တစ်ပတ်လျှင် ငွေပမာဏ ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ ငွေထုတ်၍ရပါသည်။

ကနဦးစာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်
စာရင်းတွင်ထားရှိရမည့်အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေ ၁၀၀၀ ကျပ်
Close Menu
error: Content is protected !!